ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  13 marca 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał:
4.1.w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/
4.2.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok /projekt nr 14.2018/
4.3.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.J. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni / projekt nr 25.2018/.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
8.Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni

Krystyna Gnacy