ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  27 września 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2018 roku.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2018 roku.
6. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 88.2018/,
7.2. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 87.2018/,
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 85.2018/,
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 86.2018/.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje i komunikaty przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Krzysztof Peremicki