ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  20 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez gminę Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018.
5. Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie przez Gminę Bogatynia zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na pełnieniu nadzoru (utrzymania i konserwacji) nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drugi wojewódzkiej nr 354,
ul. Młodych Energetyków, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni /projekt nr 103.2018/
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bogatynia,
a Gminą Miejską Zgorzelec dotyczącego zasad nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym /projekt nr 26.2018/
5.3. w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau/Bogatynia/Hradek
n. Nysą” /projekt nr 25.2018/
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 107.2018/
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego 
i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 102.2018/
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 19.2018/
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 21.2018/
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 22.2018/
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 20.2018/
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska