ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  10 kwietnia  2019r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji., stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik /projekt nr 74.2019/
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Morawski