ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  05 czerwca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bogatynia.
6. Informacja  nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał :
7.1 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Bogatynia w ramach programu priorytetowego: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – Edycja II” /projekt 99.2019/
7.2 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 / projekt nr 96.2019/
7.3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 97.2019/
7.4 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego /projekt nr 90.2019/
7.5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018 /projekt 98.2019/
7.6 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia – obszary 2 i 3 /projekt nr 91.2019/
7.7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości / projekt nr 92.2019/
7.8 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 95.2019/
7.9 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 83.2019/
7.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 84.2019/
7.11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 85.2019/
7.12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 86.2019/
7.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowegoi przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 87.2019/
7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 88.2019/
7.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 93.2019/
7.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy  /projekt nr 94.2019/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska