Podziały nieruchomości
I Etap: wydanie postanowienia w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II Etap: wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

sprawę prowadzi:

Paulina Michalska- referent
Tel.: 75 77 25 345                                                                                                               e-mail: paulina.michalska@bogatynia.pl
Niezbędny formularz:

Opis procedury: Złożenie odpowiedniego wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni.
Postępowanie kończy się wydaniem postanowienia w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
I Etap ( wydanie postanowienia):
1. Wstępny projekt podziału nieruchomości (wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21.12.2004r.) - min. 4 egz. ( dodatkowo po 1 egz. dla każdej kolejnej strony uczestniczącej w postępowaniu- więcej niż jeden właściciel),
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (oświadczenie),
3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków),
4. Opinia właściwego zarządcy drogi (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej),
5. Pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami
(w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków),
6. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z odcinkami granic wewnątrz budynku, jeżeli proponowany podział powoduje także podział budynku (art.93 ust.3b ustawy
o gospodarce nieruchomościami).

II Etap ( wydanie decyzji):
1. Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości,
2. Wykaz zmian gruntowych,
3. Mapy z projektem podziału (wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21.12.2004r.)- min. 5 egz. ( dodatkowo po 1 egz. dla każdej kolejnej strony uczestniczącej w postępowaniu- więcej niż jeden właściciel),
4. Mapa uzupełniająca z wykazem zmian gruntowych - sporządzona w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów ( zmiana powierzchni/ przebiegu granicy/ zniesienia dzielonych działek).

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z ustawą z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) art. 35 § 3- termin wynosi jeden miesiąc,
a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Forma załatwienia sprawy: Wydanie postanowienia w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5), ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Miejsce odbioru dokumentów: Osobiście w Wydziale Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych przy ul. 1 Maja 29 (parter, pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty.
Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji:
1) Paulina Michalska - Referent ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 75 77 25 345,
e-mail: paulina.michalska@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)
2) Ustawa z dna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości( Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w terminie:
- 7 dni licząc od daty otrzymania postanowienia,
- 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.