ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  30 września 2019r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt nr 134.2019/
2.2.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników /projekt nr 135.2019/
2.3.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni / projekt nr 117.2019/
2.4.w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 137.2019/
3. Zamknięcie obrad.

Dorota Bojakowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej