Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20 informuje się, że zmianie uległy zasady dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych: 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. /w godzinach pracy 7:30 – 14:00/ funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.roszkowski@bogatynia.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)      uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)      potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Uwaga: Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni po terminie nie będą uwzględniane!

Adres e-mail na który można przesyłać zgłoszenia:  lukasz.roszkowski@bogatynia.pl

Telefon kontaktowy:  75 77 25 220 lub 501306387

Zapraszamy również do serwisu informacyjnego o wyborach przygotowanego przez Państwową Komisję Wyborczą pod adresem:  https://wybory.gov.pl/prezydent2020/