ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwał:
2.1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok /projekt nr 364.2020/
2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2020 – 2028 /projekt nr 365.2020/
2.3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków /projekt nr 362.2020/
2.4. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy /projekt nr 361.2020/
2.5. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla I grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia  /projekt nr 354.2020/
2.6.  w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Sieniawka  /projekt nr 357.2020/
2.7.  w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Bogatynia  /projekt nr 356.2020/
2.8. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa /projekt nr 358.2020/
2.9. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVI/612/2018 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia i określenia stawek opłaty targowej /projekt nr 360.2020/ 
2.10. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 363.2020/
2.11. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju /projekt nr 349.2020/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Oliasz