Zarządzenie Nr 5/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w następującym składzie:

1)      Magdalena Kutz – Naczelnik Wydziału Administracyjnego - przewodniczący komisji

2)      Katarzyna Chmielarczyk – Główny specjalista ds. kadr - zastępca przewodniczącego 

3)      Piotr Sudnik - Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji - członek komisji.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

 

§ 3

 

 

 

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu swoich prac.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.