Zarządzenie Nr 15/2021
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 25 stycznia 2021

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz ustalenia regulaminu działania komisji likwidacyjnej


Na podstawie §43 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia
w następującym składzie:
1. Kamil Czerniakowski – Przewodniczący komisji;
2. Wiesław Trypuć – Zastępca przewodniczącego;
3. Szymon Zaremba – Członek komisji.


§ 2


Ustala się Regulamin działania komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 4


Traci moc zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.