ZARZĄDZENIE Nr 28/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela

do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

            Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powierzam Pani Katarzynie Miłoszewskiej okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Bogatyni.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 3 w Bogatyni Pani Bogumile Lewczuk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.