Zarządzenie nr 49/2021

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 25 marca 2021 r.

 

 

w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.7 ust 1 pkt.17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz na podstawie § 43 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 stycznia 2019 r.,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Mając na uwadze czynny udział dzieci i młodzieży w życiu Gminy Bogatynia powołuje się  Młodzieżowy Zespół Doradczy jako organ o charakterze konsultacyjno-doradczym w sprawach dzieci i młodzieży.

 

§ 2

Regulamin  Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.