ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w trybie online w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za II półrocze 2020 roku oraz z realizacji uchwał za II półrocze 2020 roku.
4. Sprawozdanie Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2020 
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogatyni /projekt nr 404.2021/
6.2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bogatynia za zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /projekt nr 405.2021/
6.3.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bogatynia w 2021 roku /projekt nr 406.2021/
6.4. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia /projekt nr 407.2021/
6.5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /projekt nr 408.2021/
6.6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2021 /projekt nr 410.2021/
6.7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2021 projekt nr 411.2021/
6.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 412.2021/
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej