ZARZĄDZENIE Nr 71/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 142.222,78 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 142.222,78 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 18,36 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 18,36 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 307.409,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 291.677,12 zł
- wydatki majątkowe kwota 15.731,92 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 165.204,62 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 165.204,62 zł

§ 3

Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok” do Uchwały
Nr LII/355/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                            179.781.923,70 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             184.358.972,75 zł
- deficyt budżetu                                                                    4.577.049,05 zł
- przychody budżetu                                                            10.313.890,29 zł
- rozchody budżetu                                                                5.736.841,24 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.