Zarządzenie Nr 91.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24.05.2021r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.2021 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu roboczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027.

      
      
      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.), Uchwały Nr L/333/20 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie przystąpienia
do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 oraz w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i §5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:


§1

W § 1 pkt 8 Zarządzenia Nr 54.2021 dokonuje się zmiany w składzie osobowym Zespołu poprzez wykreślenie ze składu osobowego Piotra Sudnika i powołania w jego miejsce Aleksandry Kołodyńskiej-Wojciechowskiej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.