ZARZĄDZENIE Nr 98/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 31.457,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 31.457,00 zł

§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 383.290,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 336.200,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 47.090,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 51.833,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 283.833,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 68.000,00 zł

§ 3


Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok” do Uchwały Nr LII/355/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             179.813.380,70 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             184.390.429,75 zł
- deficyt budżetu                                                                4.577.049,05 zł
- przychody budżetu                                                        10.313.890,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.