ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu  14 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i przyjęcie kworum. 
2. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 433.2021/
3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 434.2021/
4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz