ZARZĄDZENIE NR  108/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 28 czerwca 2021 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz
ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie § 15 Programu Współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok będącego załącznikiem do Uchwały
Nr XLIX/309/2020 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 roku,  w związku z § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta  (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych
oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wspierania wykonania zadania, zwaną dalej komisją konkursową, w następującym składzie:

1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:
1) Mariola Danielewska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
2) Agnieszka Jakiel –  pracownik Wydziału Edukacji, Kultury Sportu – Wiceprzewodnicząca

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1) Anetta Kempska – Klub Puszystych w Bogatyni
2) Wanda Miłopolska- Trojanowska – Klub Nauczycielski „IZIS”
3) Dorota Bojakowska – Stowarzyszenie ‘Amazonki”


§ 2

Komisja konkursowa działa zgodnie z zasadami określonymi w § 15 Programie Współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/309/2020 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.