ZARZĄDZENIE Nr 110/21
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz §10 ust. 1 Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok
zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 167.872,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 167.872,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 817.256,53 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 798.256,53 zł
- wydatki majątkowe kwota 19.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 649.384,53 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 347.829,53 zł
- wydatki majątkowe kwota 301.555,00 zł

§ 3

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2021 rok
- po stronie dochodów budżetowych                             180.003.665,91 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             184.689.514,96 zł
- deficyt budżetu                                                                4.685.849,05 zł
- przychody budżetu                                                        10.422.690,29 zł
- rozchody budżetu                                                            5.736.841,24 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.