ZARZĄDZENIE Nr 136/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021, poz.1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni, wyznaczam nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) Agnieszkę Hagel w dniach od 19.07.2021 r. do 25.07.2021 r
2) Beatę Olkiewicz w dniach od 26.07.2021 r. do 1.08.2021 r.

§2

Traci moc zarządzenie nr 128/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 lipca 2021  r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni Pani Małgorzacie Turkiewicz - Baczmańskiej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.