ZARZĄDZENIE NR 186/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

 

z dnia 18.10.2021 r.

 

 

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na 2022 rok”

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na rok 2022” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1.      Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 29.10.2021 r. o godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Żołnierzy II AWP 14, pokój nr 5 (budynek BOPSiWR).

 

2.      Wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag do wymienionego w § 1 projektu uchwały na adres Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia bądź na adres poczty elektronicznej spoleczny@bogatynia.pl.

 

3.      Termin na wyrażenie opinii do dnia 02.11.2021 r.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.