Uchwała Nr XIV/114/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy organów Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy i Miasta w Bogatyni na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2004, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Zatwierdza się plany pracy komisji problemowych Rady na rok 2004, stanowiące załączniki od nr 3 do 9.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.