Uchwała Nr XIV/116/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości:
  1. gospodarstwa domowe
   • za 1 m3 wody - 2,08 zł netto + VAT, tj 2,23 zł brutto
   • za 1 m3 ścieków - 3,78 zł netto + VAT, tj 4,04 zł brutto
  2. pozostali odbiorcy
   • za 1 m3 wody - 3,21 zł netto + VAT, tj 3,43 zł brutto
   • za 1 m3 ścieków - 5,13 zł netto + VAT, tj 5,49 zł brutto
  3. gmina (za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe).
   • za 1 m3 wody - 3,21 zł netto + VAT, tj 3,43 zł brutto.
 2. Taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2004r. do 31 marca 2005r.

§ 2

 1. Udziela się dopłaty dla gospodarstw domowych, przez które rozumie się odbiorców wody i odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego w wysokości określonej różnicą cen, odpowiednio 1 m3 wody i ścieków dla grupy taryfowej \"pozostali odbiorcy\" i \"gospodarstwa domowe\".
 2. Dopłaty powyższe Gmina Bogatynia przekaże dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej.