Uchwała Nr XVI/121/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz § 87 Statutu Gminy i Miasta w Bogatyni, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2003 r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni za rok 2003. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.