Uchwała Nr XVI/122/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Działoszynie

Na podstawie art. art. 7 ust. 1 pkt 8, 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 i 5 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz. 329 ze zm.), Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 01.09.2004 roku Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Działoszynie nr 33.

§ 2

Obwód szkoły zostanie określony odrębną uchwałą.

§ 3

Nadanie statutu nastąpi odrębną uchwałą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.