Uchwała Nr XVI/123/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. art. 58 ust. 1 i 2,. 62 ust. 1,3 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz. 329 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 01.09.2004 roku na bazie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie i Publicznego Gimnazjum w Działoszynie Zespół Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum z siedzibą w Działoszynie nr 33.

§ 2

Obwód Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie zostanie określony odrębną uchwałą.

§ 3

Nadanie statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie nastąpi odrębną uchwałą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.