UCHWAŁA  Nr…………./21
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ……………. 2021 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „ c” , lit. „d”  oraz lit. „i”  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372
 z późn. zm. ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie   180.371.403,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 159.790.016,00 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota 156.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 20.581.387,00 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota  6.310.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej  kwocie   191.086.851,11 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 150.518.026,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 123.845.206,66 zł
z tego:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota  64.063.466,41 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota  59.781.740,25 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych       16.273.257,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                           9.091.262,39 zł
z tego:
a. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.474.762,39zł,
b. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 616.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                      69.412,36 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

5. Obsługa długu publicznego                           1.050.355,12 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6.

II. Wydatki majątkowe  w kwocie 40.568.824,58 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne     40.568.824,58 zł
      w tym:
a.  rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 500.000,00 zł,
b.  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych  kwota 250.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3


1. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.715.448,11 zł,  który zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2.  Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.239.288,87 zł z tytułu:
a. zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 11.000.000,00 zł,
b. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.247.574,87 zł,
c. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.991.714,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6.523.840,76 zł
z tego :
a.  spłaty pożyczek w wysokości        379.433,00 zł,
b.  spłaty kredytów w wysokości    4.144.407,76 zł,
c. wykup obligacji komunalnych   2.000.000,00 zł
           zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:
a. z tytułu kredytu krótkoterminowego w  kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie
     przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku,
b. z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych
w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  w kwocie 7.000.000,00 zł,
c. kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie    1.035.225,72 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie    1.653.402,10 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:  
a. dokształcanie nauczycieli      163.351,44 zł
b. awanse zawodowe nauczycieli       35.852,00 zł
c. odprawy emerytalne w placówkach oświatowych   503.344,27 zł
d. fundusz nagród dla dyrektorów placówek
e. oświatowych          68.960,74 zł
f. rezerwa na zarządzanie kryzysowe     426.967,88 zł
g. pomoc zdrowotna dla nauczycieli                   59.186,53 zł
h. rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem
środków UE             93.162,99 zł
i. rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego – programy rządowe 177.076,25 zł
j. rezerwa na postępowania sądowe        125.500,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 w kwocie          500.000,00 zł

§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.286.047,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
2. Wpływy z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości 640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.223.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.360.318,36 zł.

§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 512.017,68 zł, zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.

§ 9


1. Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.562.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a. dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
b. dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
c. dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
d. dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych, pod warunkiem że wartość zakupu nie przekracza 50.000,00 zł w ramach tego samego działu,
e. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia
2022 roku,
f. zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1
pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  do wysokości  11.000.000,00 zł.
g. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia  2022 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.