Uchwała Nr XVI/128/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 20 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2004 oraz wynagrodzenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art..41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Bogatynia na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni za udział w pracach Komisji w formie diet.
  2. Wysokośł diety , o której mowa w ust. 1 wynosi 4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym kwartale.
  3. Dieta przysługuje za posiedzenie komisji lub jej zespołów raz w miesiącu niezależnie od ilości odbytych posiedzeń

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.