Uchwała Nr XVII/138/04
Rady Gminy i Miasta
Bogatynia
z dnia 8 czerwca 2004rr.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit /a/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa(Dz.U. t.j z 2001r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Nabył nieodpłatnie na rzecz gminy Bogatynia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości:

393/1 AM 1 obr. Krzewina - zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwu lokalowym,

221/6 AM 2 obr. Sieniawka - przeznaczona pod budowę drogi zbiorczej , w strefie oddziaływania oczyszczalni ścieków

46/3 AM 1 obr. Krzewina - niezabudowana użytkowana jako boisko sportowe

1/10 AM 1 obr. Kopaczów - droga

1/12 AM 1 obr. Kopaczów - droga

1/14 AM 1 obr. kopaczów - droga

43/5 AM 1 obr. Jasna Góra - tereny ujęł wody pitnej wraz ze strefą ochronną

50/3 AM 1 obr. Jasna Góra - tereny ujęcia wody pitnej

50/4 AM 1 obr. Jasna Góra - dojazd do ujęcia wody pitnej

60/6 AM 1 obr. Jasna Góra - teren strefy ochronnej ujęcia wody pitnej

141 AM 1 obr. Porajów - teren przeznaczony pod budowę drogi zbiorczej.

§ 2

Przekazanie nieruchomości o których mowa w § 1 nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.