Uchwała Nr XIX/156/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.117 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz .U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm. ).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wysokości 2,40 złotych do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez zakład budżetowy.

§ 2

1. Żączna kwota dotacji nie może przekroczył 50% planowanych wydatków w danym roku budżetowym.

2. Całkowita kwota dotacji nie może przekroczył kwoty dotacji określonej w uchwale budżetowej.

3. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana przez jednostkę dotującą w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

4. Zakład budżetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawia jednostce dotującej kwartalne rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie 14 dni po upływie każdego kwartału.

5. Roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie przez zakład budżetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2004r.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta