Uchwała Nr XIX/158/04
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłaty cmentarne z tytułu:

1) Zajęcia miejsca pod grób ziemny na okres 20 lat:

a) grób mały - 110,00 zł

b) grób duży - 220,00 zł

2) Zajęcia miejsca pod grobowiec na okres 20 lat - 300,00 zł

3) Rezerwacji miejsca pod grób ziemny na okres 20 lat:

a) grób mały - 150,00 zł

b) grób duży - 250,00 zł

4) Rezerwacji miejsca pod grobowiec na okres 20 lat - 350,00 zł

5) Ponownej rezerwacji miejsca na kolejne 20 lat:

a) grób mały - 120,00 zł

b) grób duży - 250,00 zł

c) grobowiec - 350,00 zł

6) Za każdorazowy wjazd na teren cmentarzy samochodem osobowym - 15,00 zł

7) Za każdorazowy wjazd na teren cmentarzy celem dostarczenia zwłok - 38,00 zł

8) Za każdorazowy wjazd na teren cmentarzy w celu:

a) wykopania grobu lub budowy grobowca, - 90,00 zł

b) postawienie nagrobka, pomnika - 60,00 zł

9) Korzystania z kaplicy wraz z oprawą muzyczną - 60,00 zł za 1 godz.

10) Korzystania z kaplicy bez oprawy muzycznej - 50,00 zł za 1 godz.

11) Przechowywania zwłok w chłodni - 40,00 zł za dobę

12) Korzystanie z pomieszczeń do ubierania i przygotowania zwłok do pochówku - 40,00 zł za 1 godz.

2. Opłaty określone uchwałą nie zawierają należnego podatku VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
Henryk Boruta