Uchwała Nr XXI/183/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 17 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w wysokości i na warunkach określonych w §2 uchwały.

§2

1. Za każdy 1m² pow. jezdni w wysokości 0,60zł za każdy dzień zajmowania pasa drogowego.

2. Za każdy 1m² pow. chodnika w wysokości 1,20 zł za każdy dzień zajmowania pasa drogowego.

3. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki określone w ust. 1 zmniejszone o połowę.

4.

1. W przypadku zajęcia pasa ruchu drogowego od 20-50 % szerokości jezdni opłatę o której mowa w ust. 1 podwyższa się o 50%.

2. w przypadku zajęcia pasa drogowego powyżej 50% szerokości jezdni, opłatę o której mowa w ust.1 podwyższa się o 100 %.

5. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawka roczna za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi:

a - poza obszarem zabudowanym 10,00 zł

b - w obszarze zabudowanym 20,00 zł

c - na obiekcie mostowym 160,00 zł

6. Za umieszczanie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( obiektów handlowych i usługowych) w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego.

7. Za umieszczanie reklam w pasie drogowym w wysokości 0,90 zł za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego.

8. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1,2,3,5,6,7, pobiera się odpowiednio opłaty określone w ust. 1 pomniejszone o 30%.

§3

Opłaty, o których mowa w §2 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia lub na rachunek bankowy Urzędu.

§4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.