Uchwała Nr XXIII/195/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 130 ust 2,3,4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się wykaz wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznym terminem ich realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną częśł niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku Nr 1 i 2 są zgromadzone na rachunku bankowym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.