Uchwała Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 12 lutego 2007 rok


w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591
ze zm.) oraz art. art.165, art.173, art. 175, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz.627 )

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2007 w wysokości 111.445.136,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego :
1. Wpływy z podatków i opłat 65.768.789,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 2.460.678,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.000.194 ,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 612.558,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 7.506.301,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.319.000,00 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 33.347,00 zł
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 435.503,00 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.980.839,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 327.927,00 zł


II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 112.623.998,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego:
1. Wydatki bieżące 92.158.498,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.075.041,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe 790.648,00 zł
c) dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 6.865.243,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.210.000,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.010.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.200.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 1.250.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 2.424.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 45.000 ,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 150.000,00 zł
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami 13.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 773.243,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego 419.158,00 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień 382.927,00 zł
f) wysokośł rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.207.713,00 zł
g) dopłata do spółek prawa handlowego 2.000.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe 20.465.500,00 zł
z tego:
- zadania inwestycyjne 18.825.500,00 zł
w tym: rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 600.000,00 zł
w/g niżej wymienionych źródeł finansowania:
- pożyczki w kwocie 9.000.000,00 zł
- środki własne gminy kwota 9.825.500,00 zł
- środki na objęcie udziałów i akcji 1.590.000,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 50.000,00 złIII. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 1.178.862,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami z pożyczki. 


§ 2

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 7.506.301,00 zł
- wydatki w wysokości 7.506.301,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 413.700,00 zł
- przychody wysokości 7.232.600,00 zł
w tym: dotacja z budżetu kwota 2.424.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.168.100,00 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.080.400,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 478.200 ,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2007 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.679.019,00 zł
- wydatki 1.679.019,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 419.158,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 382.927,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6.Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007, limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki nr 8,8a,8b i 8c.

7. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zlecone określa załącznik nr 9. 


§ 3


Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.000.000,00 zł
z tego:
- pożyczka w wysokości 9.000.000,00 zł.

oraz rozchody budżetu w wysokości 7.821.138,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 2.987.760,00 zł
- spłaty kredytu w wysokości 4.833.378,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 4


Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik nr 11.


§ 5


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 13.676.596,00 zł oraz możliwośł jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12a.


§ 6


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych
w wysokości 114.236,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2007 roku ustalono w wysokości
1.930.000,00 zł , zgodnie z załącznik nr 14.

3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 6.915.243,00 zł , zgodnie
z załącznikiem nr 15.


§ 7


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 4.300.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007r 899.818,00 zł
- wydatki w wysokości 5.199.818,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 8


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1.557.937,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 537.234,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 1.020.703,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
wydatków bieżących kwota 420.703,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 113.698,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 120.000,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 160.000,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 27.005,00 zł
wydatków inwestycyjnych kwota 600.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne


§ 9


1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 3.000.000,00 zł - kredyt krótkoterminowy
- na finansowanie zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Bogatyni” w wysokości 9.000.000,00 zł - pożyczka długoterminowa


3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości ustalonego limitu.
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych
w załączniku Nr 8a, 8b i 8c
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW
maksymalnie do kwoty 2.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do 31 grudnia 2007 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą
zakłócił realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.


§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok

Uchwałą Nr X343/06XXIX/343/06 z dnia 10 października 2006 roku Rada Gminy i Miasta w Bogatyni określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowośł materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2007 rok został opracowany w oparciu o ustawę
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających
z przypadających w 2007 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 7 osiedli miejskich.
W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalnośł zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo - finansowymi. Środki na realizację zadań Rad Sołeckich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:
6 zł na 1 mieszkańca wsi
4 zł na 1 mieszkańca w mieście .


Na dzień 30 września 2006 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są
następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe
1.Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
9. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
10. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni
12. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
13. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
14. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
15.Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
16. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
20. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II . Instytucje kultury:
1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III . Zakłady budżetowe
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
( powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r. )

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.


Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2006 r.

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 2.803.150,00 zł
udziały pieniężne 3.368.350,00 zł
ogółem 6.171.500,00 zł

2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 13.545.000,00 zł
udziały pieniężne 4.880.000,00 zł
ogółem 18.425.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 16.051.613,00 zł
udziały pieniężne 5.485.043,00 zł
ogółem 21.536.656,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny - Repertorium A numer 2317/2005 ) obniżono wartośł akcji o kwotę 4.350.886,00 zł.

4. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni
udziały niepieniężne 4.105.350,00 zł
udziały pieniężne 300.000,00 zł
ogółem 4.405.350,00 zł

5. Telewizja Kablowa Bogatyni Spółka z o.o.
udziały niepieniężne 597.500,00 zł
udziały pieniężne 817.600,00 zł
ogółem 1.415.100,00 zł

Na podstawie protokołu z dnia 28.09.2001r. ( Uchwała Nr 4 ) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obniżono wartośł udziałów o kwotę 117.000,00 zł.

6. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni udziały niepieniężne 1.000.000,00 zł


Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2006 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
stan na 30.09.2006 r stan na 31.12.2006 r.


a) kredyty ogółem: 6.330.563,00 zł 6.184.729,00 zł z tego:
- kredyt długoterminowy 5.406.952,00 zł 5.406.951,00 zł zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich (umowa wraz z aneksem na spłaty kredytu w okresie 7 lat).

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni 361.111,00 zł 277.778,00 zł
( wysokośł kredytu 1.000.000,00 zł - zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni)

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni 562.500,00 zł 500.000,00 zł
( wysokośł kredytu 1.000.000,00 zł - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie)

b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem 3.467.892,00 zł 3.436.732,00 zł z tego:
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni 700.000,00 zł 700.000,00 zł pożyczka w wysokości 1.500.000,00 zł )

- sieł rozdzielczo-ciepłownicza w Bogatyni ( zad. 219 ) 40.000,00 zł 40.000,00 zł ( pożyczka w wysokości 190.000,00 zł )

- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni 46.500,00 zł 46.500,00 zł ( pożyczka w wysokości 93.000,00 zł )

- rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieł wodociągowa w Bogatyni 30.000,00 zł 10.000,00 zł ( pożyczka w wysokości 150.000,00 zł )

- kanalizacja sanitarna w Opolnie Zdroju 59.200,00 zł 59.200,00 zł ( pożyczka w wysokości 148.000,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 52.200,00 zł 52.200,00 zł ( pożyczka w wysokości 87.000,00 zł )

- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych 44.640,00 zł 33.480,00 zł (pożyczka w wysokości 67.000,00 zł )

- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach:
Sieniawka, Kopaczów, Porajów 478.452,00 zł 478.452,00 zł ( pożyczka w wysokości 778.452,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach 2.016.900,00 zł 2.016.900,00 zł ( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł )

c) pożyczka NFOŚ i GW 3.230.000,00 zł 2.180.000,00 zł ( pożyczka w wysokości 13.480.000,00 zł )- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich stan na 30.09.2005 r stan na 31.12.2005 r.

- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni 11.770.199,00 zł 11.770.199,00 zł

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 1.400.000,00 zł 1.400.000,00 zł

- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego 687.350,00 zł -


1.WYDATKI BUDŻETOWE - główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2007 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2007
do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:
- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,0 % w stosunku do cen
z 2006 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości
przewidywanego wykonania za 2006 rok; w grupie pracowników oświaty
ustala się na 2007 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do
5 %;premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 %
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa
(składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy
na fundusz pracy),
- kwotę 2.070,00 zł przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę
do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej
ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.


Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc
za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2006 roku. Koniecznośł zabezpieczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także potrzeba zabezpieczenia środków na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych wymusza potrzebę zminimalizowania wydatków bieżących.


W dziale Rolnictwo i łowiectwo w budżecie podstawowym zabezpieczono środki
w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 ( Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów.


W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uwzględnia się środki na wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego do SUW w Bogatyni. Poza tym zabezpieczono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych
Przewidziano także wydatki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni. Zadanie
to objęte będzie dofinansowaniem z Funduszy Unii Europejskiej. Planuje się również realizację budowy rurociągu przesyłowego wody zimnej od osiedla Zatonie do miejscowości Sieniawka i opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysową sieci i przyłączy ciepłowniczych ul. Puszkina, Dymitrowa, Krótka, Żymierskiego. Poza tym uwzględniono środki na objęcie akcji BWiO SA w Bogatyni .


W dziale Transport i łącznośł znaczne środki finansowe przeznaczono na:
bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic na znakowanie ulic, aktualizację projektu ruchu rogowego na terenie miasta i gminy oraz na prace zabezpieczające obsuwanie wiaduktów w Krzewinie i Zatoniu.
Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków i remont wiat przystankowych, budowę drogi zbiorczej II etap od
ul. Wyczółkowskiego do ul. Dąbrowskiego, modernizację nawierzchni w ciągu ulic: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Zamoyskiego i ul. Opolowskiej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na przebudowę
ul. Puszkina wraz z oświetleniem i kanalizacją teletechniczną oraz przebudowę ulicy Konrada wraz z odwodnieniem. Uwzględniono także środki na adaptację dokumentacji na budowę obwodnicy w północnej części Bogatyni, miedzy ul. Pocztową a Zgorzelecką.


W dziale Turystyka zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz budowę ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice i Porajów Hradek . 


W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dotację przedmiotową oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także na remonty i utrzymanie substancji komunalnej z zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzeniami zaległości czynszowych, dopłatę do spółek prawa handlowego ( pokrycie straty GZMK w Bogatyni ) . Zabezpieczono środki na objęcie udziałów w spółce TBS a także na dopłaty do mieszkań podnajmowanych w TBS oraz na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pod uzbrojenie terenu ( budownictwo mieszkaniowe ) na osiedlu Piastowskim w Porajowie.


W dziale Działalnośł usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektu utworzenia platformy informacyjnej gospodarki przestrzennej.


W dziale Administracja publiczna znajdują się środki na sfinansowanie:
- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy
przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki
na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remontu budynków urzędu
- zakup samochodu na potrzeby urzędu ( II rata )


Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców.


Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, obrony cywilnej, utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyposażeniem MGZRK. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbą patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miast, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów oraz na dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Bogatyni.


W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów, przejazdy sołtysów i prowizje komornicze oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi podatników.


W dziale Obsługa długu publicznego zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów
i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i odsetki od kredytu obrotowego.


Dział Różne rozliczenia zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe: awanse zawodowe i dokształcanie nauczycieli,
fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych i odprawy emerytalne w placówkach oświatowych. Zarezerwowano środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
-

W dziale Oświata i wychowanie zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli
i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni.


Dział Ochrona zdrowia zawiera wydatki przeznaczone na :
- dotacje dla SPZOZ związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia
kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Poza tym zabezpieczono środki na remont wraz z przebudową Wiejskiego Ośrodka
w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej.

W dziale Pomoc społeczna środki finansowe przeznaczono na:
- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne.
- posiłek dla potrzebujących
- prace społeczno - użyteczne dla osób bezrobotnych


W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na działalnośł Gminnego Centrum Informacji realizowanego
w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów” Pierwsza Praca”.


W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów Zabezpieczono również środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni.


W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano środki
na następujące zadania:
- oczyszczanie miasta i gminy,
- utrzymanie zieleni,
- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ul. Skłodowskiej, Kościuszki od skrzyżowania z ul. Opolowską
do skrzyżowania z ul. Białogórską i 1-go Maja,
- wykonanie oświetlenia parku w Zatoniu,
- wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia na odcinku drogi Zgorzeleckiej
- oświetlenie iluminacyjne promujące gminę
- oświetlenie odcinka ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Energetyków do obwodnicy
( projekt i realizacja )
- wykonanie oświetlenia miejscowości: Lutogniewie II etap , Opolno Zdrój II etap, Porajów
I etap.
- środki na objęcie akcji BWiO S.A w Bogatyni
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego targowiska w Bogatyni
- wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych „ Sasanka”
- wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej budowy parkingów, miejsc pod
kontenery na śmieci i zieleń przy ul. Pocztowej w Bogatyni


W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki przeznaczono na:
- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy


Dział Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki związane z :
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury
fizycznej w mieście i na wsi .
- przebudową ogrodzenia sali sportowej przy ul. Sportowej
- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym.


Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 112.623.998,00 zł.
z tego:
1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 92.158.498,00 zł co stanowi 81,83% wydatków ogółem
- zadania zlecone 7.506.301,00 zł co stanowi 6,67 % wydatków ogółem
- zadania własne 84.652.197,00 zł co stanowi 75,16% wydatków ogółem

2.Wydatki majątkowe 20.465.500,00 zł co stanowi 18,17 % wydatków ogółem
z tego:
- wydatki na zadania inwestycyjne 18.825.500,00 zł
- wpłata na fundusz celowy policji 50.000,00 zł
- środki na objęcie udziałów i akcji 1.590.000,00 zł

II. W budżecie 2007 ustalono niedobór budżetu w wysokości 1.178.862,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki.


III. Przychody budżetu określono w wysokości 9.000.000,00 zł.


IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 7.821.138,00 zł z przeznaczeniem na
spłaty pożyczek i kredytów.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2007r

Do projektu budżetu na 2007 rok przyjęto przychody GFOŚiGW
w wysokości 4.300.000,00 zł. oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007r. w kwocie 899.818,00 zł
Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni
- rozbudowa składowiska odpadów
- opracowanie koncepcji budowy stacji uzdatniania wody w Zawidowie z magistralą
przesyłową do Bogatyni
- rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta i gminy
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpładniające
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy
- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu
- usuwanie dzikich wysypisk
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację koryta rzeki Miedzianki
- cięcia sanitarne drzew
- wycinka drzew
- usuwanie wiatrołomów
- coroczna akcja sprzątania świata
- konserwacja i naprawa systemów odwodnieniowych
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup czytników oraz oprogramowania do oznakowania psów
- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


Zakłady budżetowe

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:
- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokośł stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji
i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r. oraz Uchwała Nr XL/357/06
z dnia 26 października 2006 roku

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.


Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 4. 

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni


Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2007 roku ustalono w wysokościach:
- dochody własne jednostek w wysokości 1.679.019,00 zł
- wydatki w wysokości 1.679.019,00 zł

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2007 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

I. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwalania budżetu

II. Zarządzenie Nr 68 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007.


III. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 745 )

IV. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2006r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746 )

V. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2007 r. ( M.P. Nr 75, poz. 758. )

VI. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 72, poz. 724. )

VII. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 745 )

VIII. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 - 10 - 2006 r. w sprawie poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r.

IX. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r.

X. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101 - 1 / 06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących ( koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców )

XI. Wskaźniki określające wysokości realnych dochodów roku 2006 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji. I. Dochody z podatków i opłat

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono na poziomie roku 2006 tj. kwotę 52.285.486,00 zł. biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania w oparciu o wskaźniki górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. ( M.P. Nr 75 poz. 758).

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości 257.937,00 zł. czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i wskaźników zawartych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 745 ) oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę areały gruntów do opodatkowania w 2007 r.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w kwocie 19.507,00 zł. czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2006 r. co jest konsekwencją Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2006r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz. 746 ) którego wskaźnik jest podstawą naliczenia kwot podatku leśnego.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 804.134,00 zł. biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2007 r. ( M.P. Nr 75, poz. 758. ) oraz strukturę i wielkości przedmiotów opodatkowania.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów za 2006 rok o 1.156,00 zł. Podwyższenie kwot dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II , III kwartału 2006 r. oraz na podstawie Zarządzenie Nr 68 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007.


6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 1.072,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r. Podwyższenie realizacji wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2006 r. oraz analogicznym okresie 2005 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 72, poz. 724. ).

7. Do dochodów z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wskaźnik określony Uchwałą Nr XXXI/268/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów określający poziom dochodów w wysokości 10.368,00 zł oraz średni poziom wykonania ww. podatku za 2006 rok biorąc również pod uwagę wysokośł wpływów w I, II, III kwartale 2006 r. jak i dane z rejestrów o ilości szczepień na terenie Miasta i Gminy Bogatynia wykonanych przez lekarzy weterynarii lecznicy w Bogatyni.

8. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o 0,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2006 rok. Wysokośł prognozowanych wpływów na 2007 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2006 r. oraz analogicznego okresu 2005 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 68 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007.

9. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie 315.585,00 zł. biorąc pod uwagę kryteria określone w Zarządzeniu Nr 68 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007., jak i zmiany w infrastrukturze handlowej targowisk.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2007 rok zostały określone w wysokości
11.250.000,00 zł. Wysokośł przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez BOT Kopalnię Węgla Brunatnego „TURÓW” SA.

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2007 określono na poziomie roku 2006 mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2006 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 68 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007.II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

III. Wpływy od jednostek budżetowych

1. Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych) szacowano na poziomie wyższym o 13 % w stosunku do roku 2006, uwzględniając dane statystyczne określające wpływy z trzech kwartałów 2006 r.

2. Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni ) przyjęto do projektu budżetu na 2006 r. w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 114,62 % kwoty planowanych dochodów 2006 r. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji przedstawionej przez ww. jednostkę.

IV. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości szacowano na poziomie niższym o 11,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok, mając na uwadze wskaźnik zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów oraz majątek gminy oddany w zarząd.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, szacowano na poziomie niższym o 86,61% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok . Powyższy plan dochodów przyjęto a podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacowano w wysokości 1.140.300,00 zł. Szacowania dokonano na podstawie przewidywanego obrotu mieniem komunalnym w roku 2007 przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu oraz zawartych umów na sprzedaż ratalną.

4. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych szacowano na poziomie niższym o 4,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok.
Wysokośł szacowanych wpływów ma związek z polityką stóp procentowych prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.


V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r. Wysokośł prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2006 r.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie roku 2006. Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokośł przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie niższym o 32,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok. Do planowania wysokości wpływów przyjęto dane przedstawione przez Straż Miejską w sprawie ściągalności mandatów.

4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje szacowano w wysokości 995,00 zł. szacunku dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

5. Wpływy z rożnych opłat ( opłata stała wnoszona przez dzieci przedszkolne ) planowane są o 51,70 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2006 r. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - urzędy wojewódzkie, administracja publiczna kwota 6.250,00 zł Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2006r Nr FB. I.TK.3010-11/06 ( załącznik nr 2 ).


VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa

I. Wysokośł części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892
z dnia 11.10.2006 r. w wysokości 12.645.797,00 zł.
Na 2007 r. przewidziano także dla gminy częśł równoważącą subwencji ogólnej
w kwocie 335.042,00 zł. 


VII. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin )ustawami w wysokości 7.506.301.00 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.10.2006r Nr FB. I. TK.3010-11/06 oraz pism Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3110-1/06 z dnia 20 - 10 - 2006 r. z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną - 113.541,00 zł.
- zadania związane z organami władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - 4.060,00 zł
- zadania związane z obroną narodową - 1.000,00 zł
- zadania dotyczące wydatków z zakresu obrony cywilnej - 700,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - 6.590.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 76.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 673.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 48.000,00 zł

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin ) w wysokości 1.319.000,00 zł.
z tego:

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 706.000,00 zł.
2. Ośrodki pomocy społecznej - 336.000,00 zł.
3. Pozostała działalnośł - 277.000,00 zł.

IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 33.347.00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Środki z programu SOCRATES - 21.787,00 zł
2. Środki z Unii Europejskiej - INTEREG III - 11.560,00 zł


X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 435.503,00 zł.

1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn 435.503,00 zł.

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2006 rok ogółem w wysokości 109.195.136,00 zł przypada na :


1. Dochody z podatków i opłat 65.768.789,00 zł
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.000.194,00 zł
3. Wpływy od jednostek budżetowych 31.843,00 zł
4. Dochody z majątku gminy 2.460.678,00 zł
5. Dochody organów gminy i jednostek budżetowychw tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 327.927,00 zł. 908.642,00 zł
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa( subwencja oświatowa ) 12.980.839,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 7.506.301,00 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.319.000,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 33.347,00 zł
10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 435.503,00 zł


Planowane dochody budżetowe na 2007 rok w wysokości 111.445.136,00 zł. ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok stanowią 104,87 %.
BUDŻET GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2007 rok


Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok

zawiera następujące załączniki do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lutego 2007 roku.


1.Dochody budżetowe na 2007 rok wg źródeł w szczegółowości działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych załącznik nr 1

2.Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2

3.Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok załącznik nr 3

4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok załącznik nr 4

5.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2007 rok załącznik nr 5

6.Wydatki na obsługę długu publicznego w 2007 roku załącznik nr 6

7.Dochody i wydatki na rok 2007 związane z programem „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii” załącznik nr 7

8.Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2007 roku załącznik nr 8

9.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik nr 8a

10. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności - zadania inwestycyjne załącznik Nr 8b

11. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności - wydatki bieżące załącznik Nr 8c 

12.Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 9

13.Przychody i rozchody na 2007 roku załącznik nr 10

14.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2007r załącznik nr 11

15.Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata 2006 do 2015 roku załącznik nr 12

16.Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia załącznik nr 12 a


17.Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2007 rok załącznik nr 13

18.Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych załącznik nr 14

19.Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2007r załącznik nr 15

20.Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2007 roku załącznik nr 16

21.Częśł opisowa - wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2007 rok z załącznikami :

a) zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2007 - załączniki 01 a do 01 f
b) struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków budżetowych wg działów - załącznik nr 02