Bogatynia, dnia 30.04.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 7 maja 2013 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Projekt nr 946.2013 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok.
3.Projekt nr 933.2013 – podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
4.Projekt nr 948.2013 – podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu p.n.: „Budowa hali sortowni odpadów komunalnych i kompostowania materiałów biologicznie przetworzonych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia”.
5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak