Bogatynia, dnia 18.11.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 
2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Analiza rynku pracy, programy związane z bezrobociem.

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 
5.Informacja nt. funkcjonowania wprowadzonego od 1 lipca br. systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Bogatynia.

6.Podjęcie uchwał:

6.1.projekt nr 1037.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

6.2.projekt nr 1038.2013.  w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/993/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

6.3.projekt nr 1039.2013.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Góreckiego na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

6.4.projekt nr 1040.2013. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

6.5.projekt nr 1041.2013. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

7.Sprawy różne, wolne wnioski.
 
8.Interpelacje i zapytania.
 
9.Informacje i komunikaty przewodniczącego.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak