ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 rok
3.1.omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
3.2.przedstawienie opinii komisji problemowych,
3.3.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
3.4.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
3.4.1.o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Bogatynia za 2014 rok oraz
3.4.2.o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
3.5.dyskusja.
4.Podjęcie uchwał:
4.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  i Miasta Bogatynia za 2014 rok /projekt nr 89.2015/
4.2.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok /projekt nr 90.2015 /
4.3.w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii                          
o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych /projekt nr 91.2015/
5.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska