Informacja
o głosowaniu przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września  2015 r.

 Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny .

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  w której jest wpisany do rejestruwyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28  sierpnia  2015 r.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa / druk wniosku/
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania / druk zgody/
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania będzie miał ukończonych 75 lat;

  • kopię zaświadczenie o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa

 Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 04 sierpnia 2015 r. stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej do spraw referendum w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendumw pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

 Pozostałe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może skorzystać z uprawnień, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu i przysługują każdemu, tj.:

  • głosowanie korespondencyjne,
  • głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 Uwagi:

Druki wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, druki  zgody na przyjęcie pełnomocnictwa  do pobrania w:

Wydziale Spraw Obywatelskich  pokój nr 4/ w godzinach pracy Urzędu/

Oraz pod niniejszą informacją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Bogatynia