ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wizyta radnych na terenie szklarni uprawy pomidorów w Bogatyni - prezentacja firmy Polskie Pomidory S.A.

Wznowienie obrad na sali konferencyjnej ok. godz. 11.00

4.Wystąpienie Pana Artura Toronowskiego - Prezesa Zarządu Citronex Group.
5.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
6.Informacja o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
7.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.
8.Podjęcie uchwał:
8.1.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” /projekt nr 163.2015/
8.2.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 164.2015/
8.3.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów Śródmieścia miasta Bogatynia  /projekt nr 167.2015/
8.4.w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 162.2015/
8.5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 165.2015/
8.6.w sprawie zamiany nieruchomości  /projekt nr 166.2015/
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniąca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska