ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 roku o godz. 15.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesj.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Przedstawienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
4.1.wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Pana Andrzeja Grzmielewicza
4.2.wystąpienia zaproszonych gości /przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz  lokalnych stowarzyszeń/
4.3.dyskusja
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na lata 2016-2018” /projekt nr 3.2016/
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska