ZAWIADOMIENIE
    
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
5.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
6.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
7.Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 /projekt nr 58.2016/
7.2 współpracy w ramach projektu pn.”Rowerem wokół Gór Izerskich” przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska /projekt nr 55.2016/
7.3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 54.2016/
7.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 57.2016/
7.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 59.2016/
7.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 56.2016/
7.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 60.2016/
7.8. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/869/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie własności gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy /projekt nr 62.2016/
7.9. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi Pana K.G. /projekt nr 61.2016/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
11.Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki