ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  22 lipca 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie wprowadzenie zmian budżetu gminy na 2016 rok /projekt nr 108.2016/
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim
reprezentowanym przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie przejęcia przez Gminę Bogatynia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich nr 352 i 354 w granicach administracyjnych  Gminy Bogatynia /projekt nr 102.2016/
4.3. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016 /projekt nr 87.2016/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.4. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 109.2016/
4.5. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /projekt nr 88.2016/
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 90.2016/
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 91.2016/
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 92.2016/
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 93.2016/
4.10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 96.2016/
4.11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 97.2016/
4.12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 98.2016/
4.13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 99.2016/
4.14. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 100.2016/
4.15. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 101.2016/
4.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu /projekt nr 94.2016/
4.17. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 95.2016/
4.18. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 103.2016/
4.19. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 104.2016/
4.20. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt nr 105.2016/
4.21. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy /projekt nr 106.2016/
4.22. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt nr 107.2016/
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska