Informacja w sprawie sporządzenia spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 23 października 2016 r., zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 13, Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej, pokój nr 4, w terminie od 03 października 2016 r. do 14 października 2016 r. w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek : od godz. 7.30 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Na podstawie art.37 §1 w/w ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.