ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Podjęcie uchwał:
2.1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017– 2025 /projekt nr 209.2016/
2.1.1 przedstawienie projektu uchwały
2.1.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
2.1.3 głosowanie projektu uchwały
2.2. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok /projekt nr 210.2016/
2.2.1  przedstawienie projektu uchwały
2.2.2  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2017 rok  
2.2.3 przedstawienie opinii komisji stałych
2.2.4  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
2.2.5 głosowanie projektu uchwały
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska