ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
5.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
6.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017.
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki