Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  30 maja 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i gminy Bogatynia.
5.Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2017 rok.
6.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał za II półrocze 2017 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.
7.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2017.
8.Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2018 /projekt nr 47.2018/
8.2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017” /projekt nr 58.2018/
8.3 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego /projekt nr 57.2018/
8.4 w sprawie zmiany nazwy ulicy Kurzańskiej w Bogatyni na ulicę Najświętszej Maryi Panny w Bogatyni /projekt nr 56.2018/
8.5 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich w Bogatyni /projekt nr 50.2018/
8.6 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 55.2018/
8.7 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/523/17 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 51.2018/
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki